Öncü Eğitimciler
Kurullar
Birimler
Tüzük
Banka Hesabımız
Üyelik
Üyeler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

 Dernek Tüzüğü
 

TÜZÜK

ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1

Derneğin  Adı: ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

Derneğin Merkezi ve Adresi İSTANBUL ’dur

Açık Adres: Cumhuriyet Mh. Haminne Çeşme Sk. No: 3/4, Üsküdar - İSTANBUL

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 2

Derneğin Amacı

Dernek, öğretmen ve eğitimcilerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak imkân ve ortamları oluşturmayı ve desteklemeyi, yeni eğitimcilerin daha nitelikli olması için çalışmayı, bu yolla ülkemizde ve yeryüzünde “iyi insan”ların ortaya çıkmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

MADDE 3

Derneğin Çalışma Konuları

1)         “İyi İnsan”ı yetiştirmek amacıyla eğitimin her kademesinde ve nevinde görev alan eğitimcilerin niteliklerini artırmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonlar yapmak, gerekli işbirliklerini ve ortaklıkları kurmak.

2)         Eğitimin gelişimi ve geleceğiyle ilgili araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak ve stratejiler geliştirmek.

3)         Eğitimcilerin eğitimine yönelik AR-GE çalışmaları yapmak, içerik, materyal ve programlar geliştirmek; kamu ve özel kurumlarla iş birliği yaparak bunları uygulamak.

4)         Öğretmen ve eğitimcilere yönelik e-içerikler hazırlamak ve paylaşmak.

5)         Türkiye’de insani değerlere göre çağdaş bir bilgi toplumu oluşturmak için gerekli olan eğitim ve öğretim çalışmalarının içinde bulunmak ve desteklemek.

6)         Branşlara  ve  meslek alanlarına göre komisyonlar, zümreler ve çalışma grupları kurarak üyelerin ve eğimcilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, mesleki formasyonlarını güçlendirmek ve topluma olan faydalarını artırmak üzere çok yönlü eğitim programları (kurs, konferans, seminer, panel, sempozyum, çalıştay, kongre v.b.) düzenlemek,

7)         Öğretmen, öğrenci, veli ve her türlü eğitimle ilgili konularda anketler yapmak ve yaptırmak; kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik, rehberlik ve eğitim danışmanlığı sunmak,

8)         Eğitim ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak üzere anaokulu, ilköğretim,  ortaöğretim seviyesinde kurs, dershane, etüt merkezi ve öğretim kurumları açmak veya mevcutları desteklemek,

9)         Her seviyedeki resmi ve özel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak onların sosyal, kültürel ve spor tesislerinden istifade etmek,

10)     Üyelerin ve eğitimcilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kaynaşma ve dayanışmalarına katkıda bulunmak üzere aile ziyaretleri, yurtiçi ve yurt dışı gezileri, piknik, kamp ve sportif faaliyetler gibi sosyal aktiviteyi artırıcı program ve yarışmalar düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

11)     Yetenekli, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencileri burs, yurt v.b. imkânlarla desteklemek; vefat etmiş eğitimcilerin aile ve çocuklarına -imkânlar ölçüsünde- her türlü eğitim desteğinde öncelik vermek,

12)     Eğitimcilerin hayat standartlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, bakmakla yükümlü oldukları kimselere ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine maddi destek sağlamak; barınma ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenci evi, yurt, pansiyon ve misafirhane açmak

13)     Derneğe gelir sağlamak amacıyla kültür, sanat faaliyetleri yapmak, kermesler düzenlemek,  Fuarlar açmak, spor ve turizm organizasyonlarına öncülük etmek, kulüpler açmak

14)     Eğitimcilerin ve öğretmenlerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak her türlü kursları açmak.

15)     Eğitim ve öğretimin herhangi bir kademesinde bulunan öğrencilere, araştırmacılara imkânlar nispetinde burslar temin etmek, çeşitli eğitim yardımlarında bulunmak,

16)     Yasal çerçevede, okullar arası, kültürel ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel  gelişimlerine katkı sağlamak,

17)     Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve öğretim sistemleri incelenerek, özel araştırma kurumları ile işbirliği yaparak ya da özel araştırmalar ve anketler yaptırıp raporlar yayınlayarak Türk Milli Eğitiminin gelişimine her türlü katkıda bulunmak,

18)     Her konuda seminer ve  konferanslar vererek, anma günleri tertipleyerek, gezi ve eğitim programları düzenleyerek toplumun eğitim seviyesini yükseltmeye katkıda bulunmak,

19)     Derneğin amacına uygun çalışma yapan başarılı eğitimcileri -üyelik şartı olmaksızın- ödüllendirmek,

20)     Yasal çerçevede kurulmuş ve çalışmakta olan vakıf, dernek, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, platformlar oluşturmak, federasyonlar kurmak veya federasyonlara ve konfederasyonlara üye olmak,

21)     Amaç ve hedefler doğrultusunda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eğitim materyalleri ( CD, VDC, film vb.) geliştirmek, projeler üretmek veya bu alandaki ARGE çalışmalarını desteklemek,

22)     Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek,  dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için kitap, dergi, gazete ve bülten çıkarmak ve dağıtmak.

23)     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ve hizmet satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

24)     Yasal çerçevede uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

25)     Yurt içinden ve yurt dışından partner kuruluşlar edinmek, bunlarla karşılıklı maddi destekler sağlamak ve organizasyonlarda bulunmak,

26)     İhtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla, yasal çerçevede iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak ve işletmek,

27)     Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilikler açmak,

28)     Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmak amacıyla sandık kurmak,

29)     Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren (kütüphane kurmak, çevreyi korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak gibi) konularda ortak projeler yürütmek,

30)     Eğitim kurumlarının çağdaş araç, gereç ve imkânlarla donatılmasına destek olmak, okullarda derslik, işlik, lâboratuarlar açmak veya açılmasına yardımcı olmak,

31)     Türkiye’deki eğitimi, çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen kitle iletişim araçlarındaki olumsuz   yayınlara karşı sivil toplum refleksini harekete geçirmek,

32)     Radyo ve televizyonlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere, eğitimcilere ve tüm topluma yönelik eğitim programları yapmak ve yaptırmak, yapılanları desteklemek,

33)     Topluma mal olmuş eğitimciler adına anma programları yapmak, onları ve düşüncelerini tanıtmak ve yaymak,

34)     Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar tarafından finanse edilen araştırma, eğitim, kapasite artırma v.b. yatırım projeleri hazırlamak, yürütmek, bu projelerde ortak olmak, iştirakçi, taşeron ve danışman olmak ve görev almak.

35) Toplum içerisinde yer alan genç, yaşlı, kadın; özel eğitime ihtiyaç duyan, engelli ve dezavantajlı durumda bulunan topluluklar arasında mesleki, eğitim, sosyal ve kültürel entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yapmak; bu konularla ilgili çeşitli projeler geliştirmek, uygulamak ve ortaklıklar kurmak,

36)  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

37) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

38) Tüm ulusal ve uluslar arası hibe programlarına derneğin amaç ve faaliyet alanlarına uygun proje hazırlamak ve uygulamak,

39) Derneğin amaçları doğrultusunda gazi, malul, emekli, öksüz, yetim ve ailevi açıdan ihtiyaç içerisinde olan kesimlere yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve ortaklıklar kurmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 4

Üyelik ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusunda bulunan kişiye genel kurul üyelerinden en az iki kişinin referans olması gerekmektedir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

MADDE 5

Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1.         Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.         Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.         Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.         Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5.         Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6.         Geçerli bir mazereti olmadığı halde Genel Kurul’a iştirak etmemek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 6

Üyelerin Hakları

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 7

Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

MADDE 8

Dernek Organları

Derneğin Zorunlu Organları aşağıdaki kurullardan oluşur;

Genel kurul,

Danışma kurulu,

Strateji Geliştirme ve Planlama Kurulu,

Denetim kurulu,

Yönetim kurulu.

MADDE 9

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Eylül ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 10

Dernek Genel Kurulu’nun Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 11

Dernek Genel Kurulu’nun Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 12

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1.           Dernek organlarının seçilmesi,

2.           Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.           Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.           Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.           Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6.           Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7.           Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.           Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.           Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10.        Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.        Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.        Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13.        Derneğin yurt içi veya yurt dışı iktisadi, ticari veya sınaî teşekküller kurması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi

14.        Derneğin vakıf kurması,

15.        Derneğin fesih edilmesi,

16.        Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

17.        Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

18.        Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

MADDE 13

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Yönetim kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, muhasip ve üyeleri belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 14

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1)         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

2)         Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

3)         Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4)         Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

5)         Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

6)         Genel kurulun verdiği yetki ile yurt içinde ve yurt dışında şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

7)         Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

8)         Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

9)         Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

10)     Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

11)     Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

12)     Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13)     Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

14)     Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 15

Başkanın Görev ve Yetkileri

1)      Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

2)      Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

3)      Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

4)      Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

5)      Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

6)      Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

7)      Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

8)      Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

9)      Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

10)   Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 16

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonra yapılan genel kurula kadar seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini,

Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 17

Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim ve Denetim Kurulu dışında kalan üyelerden Genel Kurul tarafından en az 3 kişi olarak seçilir.

Yönetim kurulu tarafından sayıları gerektiği kadar arttırılabilir.

Danışma kurulu derneğin faaliyetleriyle ilgili icra heyetine, gönüllülerine ve çalışanlarına danışmanlık yapar ve yol gösterir.

Derneğin hayata geçirmesi için çeşitli projeler hazırlar.

Derneğin AR-GE çalışmalarına katkıda bulunur.

MADDE 18

Strateji Geliştirme ve Planlama Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim ve Denetim Kurulu dışında kalan üyelerden Genel Kurul tarafından en az 3 kişi olarak seçilir.

Yönetim kurulu tarafından sayıları gerektiği kadar arttırılabilir.

Derneğin faaliyet stratejilerini geliştirerek hangi alanlardaki faaliyetlere yönelmesi gerektiği konusunda yönetim kuruluna yol gösterir.

Yerel ve Uluslararası alanda araştırmalar yaparak gelecek vizyonları oluşturur.

Yönetim kurulunun istediği konularda eğitimle ilgili raporlar hazırlar ve kamuoyuyla paylaşır.

Eğitim stratejileri geliştirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Şubeleri

MADDE 19

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yurt içindeki ya da yurt dışındaki yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 20

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 21

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. 

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

MADDE 22

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir Haziran ayında şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.

Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,

Şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 23

Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1)         Üye aidatı: Üyelerden derneğe girişte 100 TL, aylık olarak 50 TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 600 TL aidat alınır. Tüzel kişilikler üye olduğu takdirde bu aidatın iki katını öderler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2)         Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si yılda bir genel merkeze gönderilir,

3)         Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4)         Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, seminer, atölye ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5)         Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6)         Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7)         Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi, ticari, sınai faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8)         Diğer gelirler.

MADDE 24

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

MADDE 25

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26

Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 27

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aynı genel kurul kararıyla üyeler arasından seçilen dokuz kişilik Tasfiye Kurulunca. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

MADDE 28

İktisadi, Ticari ve Sınai İşletmeler Kurma

Dernek ürettiği mal ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak, gelir elde etmek ve gerekli gördüğü menfaatleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai teşekküller kurabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

MADDE 29

Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

MADDE 30

Sandık Kurma

Dernek sağlanan karı üyelerinin barınma, eğitim, yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

MADDE 31

Kooperatif Kurma

Dernek Özel Eğitim Kanunu’na uygun olarak, ortaklarının eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimlerini karşılamak üzere, özel eğitim kurumları açmak, işletmek; araştırma ve incelemelere imkân sağlamak amacıyla Eğitim Kooperatifi kurabilir.

MADDE 32

Defter ve Kayıtlar

Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

MADDE 33

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Yönetim Kurulu

1.       Gökhan ERENOĞLU                       -             Başkan

2.       İsmail TONBULOĞLU                     -             Başkan Yardımcısı

3.      Erdem ÇAKI                                      -              Başkan Yardımcısı 

4.       Didem ÖZKARAKAYA BAYINDIR-              Başkan Yardımcısı

5.       Mehmet KESKİN                             -                Başkan Yardımcısı

5.       Berra ERENOĞLU                           -             Sekreter

6.       Funda BOZYAKA                             -              Muhasib

7.       Sıtkı SERDAR                                     -            Üye

8.       Ahmet ÖZCAN                                  -              Üye

 0000-00-00
 

Dökümanlar

Dernek TüzüğüDernek Tüzüğü
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriÖncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
İnsanlığın Önderi Öğretmenler İçin - Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Çağrısı
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .